Politikker

Falcons politikker

Følgende politikker er beskrevet:

1. Data- og Privatlivspolitik

2. Fotopolitik

3. Børne- og samværspolitik

4. Fraværspolitik

5. Alkoholpolitik

6. Inklusionspolitik

7. Ventelistepolitik


1. DATA- OG PRIVATLIVSPOLITIK

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Politikken er baseret på retningslinjerne fra Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab. Januar 2018

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Bestyrelsen i Falcon Basketballklub er ansvarlig for datahåndtering, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


For mere information kan du kan kontakte den siddende bestyrelse i Falcon på mail: bestyrelse@falconbasket.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemsoplysninger:
 • Oplysninger om ledere og trænere:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, konto nr. 
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest 
 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse
 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke
 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet7
 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen
 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. Enten i forbindelse med indmeldelse, køb i holdsport eller via vores webshop. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

Formålene:

 • Formål med behandling af medlemsoplysninger:
  • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
  • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
  • Levering af varer og ydelser du har bestilt
  • Administration af din relation til os
 • Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
  • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
  • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
  • Opfyldelse af lovkrav
  • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
  • Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer (herunder DBBF).

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier: af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier: af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier: 

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

2. FOTOPOLITIK 

Ved indmeldelse i Falcon giver du automatisk samtykke til, at al billed- eller videomateriale med dig, eller dine børn, kan anvendes i forbindelse med markedsføring af klubben eller i socialt øjemed.  Fx kan billeder og videoer fra træning, sociale arrangementer og stævner ses anvendt i videotutorials, på Falcons Facebookside,  Instagram og website mv. til gavn for klubbens medlemmer.

Klubben benytter ikke billed- eller videomateriale, der på nogen måde kan virke anstødeligt eller kompromitterende. Bemærk venligt, at Falcons Facebookside og - hjemmeside kan indeholde eksterne links til tredjeparts websites, som kan have interesse for klubbens medlemmer. Vi anbefaler derfor, at du selv kontrollerer de enkelte websites privatlivspolitikker og betingelser, inden du benytter dem. 


3. BØRNE- OG SAMVÆRSPOLITIK
 

Falcon ønsker at være et trygt og rart fælleskab med sporten i fokus. Derfor har vi udformet nogle konkrete børne- og samværspolitikker, så forældre og klubmedlemmer trygt kan have tillid til, at klubben er et sikkert sted at være. Disse politikker tager udgangspunkt i vores vedtægter og værdier.

 1. Falcon følger lovens krav til idrætsforeninger om indhentning af børneattester i forbindelse med nyansættelser af trænere eller andre med lederansvar for børn- og unge under 15 år. Herunder også bestyrelsesmedlemmer og ansatte. 
 2. Hvis ikke vi får samtykke til indhentning af børneattest, eller attesten viser sig at være positiv, nægtes man optag i Falcon. Jf. klubbens vedtægter §39.
 3. I forbindelse med stævner, hvor spillerne skal overnatte, er der som udgangspunkt altid min. to trænere/holdledere med. Dog med følgende undtagelser:
  • Hvis der undtagelsesvist skal andre med, fx pga. sygdom, skal dette godkendes af det refererende udvalg eller bestyrelsen. 
  • Hvis der er tale om et ungdomshold fra U17 og op, der deltager i stævner indenfor EU, kan der nøjes med at være 1 ansvarlig voksen på turen. 
  • Hvis der er tale om en ungdomshold fra U14 og op, der deltager ved stævner i DK eller andre Nordiske lande, kan der nøjes med at være 1 ansvarlig voksen på turen.
 4. Falcons værdigrundlag hviler på ønsket om at skabe et rummeligt og positivt miljø for alle, som deler interessen for basketball. Derfor forventer vi, at vores medlemmerne omgås hinanden med respekt. Nedsættende sprog, uhensigtsmæssig adfærd og mobning er således ikke accepteret i klubben og kan i yderste konsekvens føre til eksklusion jf. klubbens vedtægter.
 5. Bestyrelse, trænere, officials og forældre har alle et medansvar for, at Falcon opretholder et trygt og rart miljø. Alle med tilknytning til klubben er således forpligtigede til at reagere, hvis de oplever uretmæssigheder af nogen art, for at beskytte klubbens børn og - unge mod psykiske- såvel som fysiske overgreb.  

 

Yderligere information og retningslinjer for omgang med børn og unge (samværsreglement)

Falcon går ind for åben dialog og forebyggelse. Hvis du har mistanke om, at der foregår psykiske- eller fysiske overgreb i klubben, er det vigtigt, at du reagerer og henvender dig til bestyrelsen.  Alle henvendelser vil blive taget alvorligt og blive behandlet med fuld diskretion. Det er af afgørende vigtighed for Falcon, at vi beskytter klubbens børn- og unge, men også den enkeltes retssikkerhed. Falcons politik for behandling af anmeldelser af psykiske- og fysiske overgreb tager udgangspunkt i DGIs vejledninger

Med udgangspunkt i Falcons børne- og samværspolitik har vi udformet følgende retningslinjer for samvær: 

 • Trænere og ledere bader ikke sammen med børnene 
 • Trænere og holdledere inviterer ikke børn med hjem privat, uden at forældrene er orienteret, og der er minimum to voksne til stede.
 • Der skal altid være mindst to ledere med på ture/træningslejre m.v.
 • Ingen voksne sover i samme seng som et barn.
 • Berøring af børn/unge i forbindelse med instruktion, eller i forbindelse med trøst og jubel, er naturligvis tilladt.
 • Det tilstræbes at nye trænere ikke alene har ansvaret for et hold. 

 

4. FRAVÆRSPOLITIK 

Sygemeldinger til træning og stævner bedes meddelt så tidligt som muligt af hensyn til planlægningen. I kalenderen på holdsport kan du til- og afmelde dig planlagte aktiviteter. 


5. ALKOHOLPOLITIK
 

Som ungdomsmedlem i Falcon er det ikke tilladt at indtage alkohol i forbindelse med klubaktiviteter (træning, stævner, træningslejre mv.). Man anses for at være ungdomsmedlem indtil man er 18 år gammel. Derudover henstiller vi til, at alkoholindtag blandt seniorholdene tager hensyn til tilstedeværelsen af børn og unge. 


Det er ikke tilladt at indtage alkohol, hvis man er den ansvarshavende voksen i forbindelse med klubaktiviteter (træning, stævner, træningslejre mv.). Beruselse ved fremmøde er ligeledes uacceptabelt og kan i yderste konsekvens føre til eksklusion jf. klubbens vedtægter.


Ved særlige lejligheder såsom sommerfester kan bestyrelsen dog give dispensation fra denne regel efter forudgående aftale. 

 

6. INKLUSIONSPOLITIK 

Falcon ønsker at alle har en god oplevelse og føler sig velkomne og trygge i klubbens miljø. At komme til basketball skal være et sikkert frirum for alle både børn, unge, forældre, trænere, dommer og modstandere.


Diskrimination af enhver slags vil blive set på meget alvorligt, og kan i værste tilfælde føre til udelukkelse af klubben. Vi arbejder med 14 dages karantæne for mobning og anden uacceptabel adfærd. Karantæne gælder for både træning og kamp og uanset niveau.7. VENTELISTEPOLITIK
Denne politik gælder principperne for at tage ungdomsspillere ind fra ventelisten, samt de accepterede undtagelser. Der gælder særlige retningslinjer for det år hvor mange medlemmer tager på efterskole, se nederst.

 

Grundprincip:

Spillere tages ind fra ventelisten i den rækkefølge de tidsmæssigt er skrevet op på Holdsport.dk. Fra og med U11 optages de som udgangspunkt på sort hold. Det er træneren, der tager beslutningen. 

 

Accepterede undtagelser for at komme ind uden om ventelisten, eller komme forrest på ventelisten: (rækkefølgen er kun ment som vejledende, ikke som en regelret prioritering)

 1. Spillere, hvis forældre tilbyder sig som træner for det hold spilleren er skrevet op til, kommer direkte ind på holdet. Det forudsætter færdigheder til at kunne træde direkte ind i trænerrollen og bidrage aktivt.
 2. Spillere der i forvejen har søskende som spiller i Falcon, kommer forrest på ventelisten. 
 3. Etablerede spillere, der skifter bopæl og flytter tættere på Falcon end sin nuværende klub. Vedr. etablerede spillere der blot ønsker at skifte klub indenfor lokalområdet tager trænerne for det relevante hold en helhedsvurdering under hensyntagen til at hvert hold bør overveje en politik om at sådanne spillere der kommer til i løbet af sæsonen, kun spiller kampe for orange/sort hold resten af sæsonen. Det sikrer, at eksisterende Falconspillere ved hvor de står, når sæsonen går i gang, altså at der ikke i november eller januar kommer en ny spiller ind på holdet og "overtager" éns plads.
 4. Andre klubber opfordrer os til at tage imod et talent fordi spillerens nuværende klub ikke har noget hold hvor spillerens talent kan blomstre.
 5. Spillere der tidligere har spillet i Falcon, og som nu kommer tilbage til Danmark efter forældrenes kortere udstationering er velkomne direkte ind på holdet. Med ”kortere” menes at udlandsopholdet har været kort nok til at barnets sociale relationer til holdet stadig består.
 6. Særligt vedrørende efterskoleåret tages der en helhedsvurdering, da der kan ske mange ting i løbet af et år, men som udgangspunkt gælder følgende:
  • Spillere der tager på efterskole beholder deres plads på holdet til, når de kommer tilbage til Falcon efter efterskoleåret.
  • Spillere der ikke tager på efterskole, men hvor så mange fra deres hold tager på efterskole, at der reelt ikke er et hold for dem den sæson, beholder deres plads på holdet såfremt de tager en sæson i en anden klub, mens mange på holdet er på efterskole.

 

Øvrige situationer skal godkendes af sportschefen/trænerudvalget/bestyrelsen.

 

Bemærkninger:

 • Det er ikke muligt at komme til prøvetræning, men man kan få sit kontingent tilbage, hvis man melder sig ud indenfor en måned.
 • Det er ikke tilstrækkeligt at have en mundtlig aftale med Falcons trænere, holdledere eller øvrig ledelse, man skal være tilmeldt holdet gennem Holdsport.dk. Sørg for at specielle forhold, jf. ovenstående punkter omkring ventelisten, fremgår af bemærkningsfeltet på Holdsport.
 • At være ven eller klassekammerat til en spiller på holdet, giver ikke ret til at komme forrest på ventelisten.
 • Har man været medlem for et år siden og gerne ville prøve noget andet, men nu er blevet træt af det andet og gerne vil tilbage til Falcon, skal man skrive på ventelisten som alle andre, og får plads efter placering på ventelisten.