Vedtægter

Vedtægter

Kapitel 1, klubben og dens medlemmer

Generelle bestemmelser om klubben

§ 1: Idrætsforeningen Falcon er organiseret i Basketballklubben Falcon stiftet 30. oktober 1958 (forkortes Falcon).

§ 2: Falcon er hjemmehørende på Frederiksberg.

§ 3: Falcon er en basketballklub, hvis formål det er at: 

 a) udbyde basketball til klubbens medlemmer 
 b) udvikle sine spillere, trænere, ledere og hold frem mod den sportslige top i Danmark
 c) fremme interessen for basketball på Frederiksberg og i hele landet
 d) styrke kammeratskabet mellem klubbens medlemmer.

§ 4: Falcon er medlem af Frederiksberg Idrætsunion (FIU), Danmarks Basketballforbund (DBBF), DGI Basketball og Danmarks Idrætsforbund (DIF).
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for medlemskab af andre unioner, forbund e.l.
Stk. 3. Falcon søger at efterleve kravene for medlemskab af de i stk. 1 og 2 nævnte unioner eller forbund under hensyntagen til de forpligtelser klubben har overfor basketball på verdensplan repræsenteret ved Federation Internationale de Basketball (FIBA).

Medlemskab af klubben

§ 5: I klubben kan optages enhver person som er villig til at respektere klubbens formål uanset dennes køn, alder, nationalitet, religion, hudfarve, seksuelle orientering eller etniske tilhørsforhold, så længe klubben har kapacitet til at optage nye medlemmer. Stk. 2. Træningsudvalget fastsætter for hvert år en mindstealder for udbydelsen af basket. Medlemmer under denne alder kan ikke kræve at deltage i den almindelige afvikling af træning og kampe. Mindstealderen skal fastsættes ud fra hvilke aldersgrupper DBBF afvikler turneringer for, hvad der er fysiologisk forsvarligt, samt hvad klubben kan påtage sig pædagogisk.
Stk. 3. Personer, som er blevet ekskluderet af klubben efter bestemmelserne i kapitel 4, kan ikke optages, før de har betalt deres restancer eller udstået deres karenstid.
Stk. 4. Personer, som har begået forhold omfattet af § 38, kan nægtes optagelse i klubben.

§ 6: Klubben optager både aktive og passive medlemmer med rettigheder efter bestemmelserne i disse vedtægter, jf. kapitel 2.

§ 7: Indmeldelse foregår gennem klubbens medlemssystem på klubbens hjemmeside. Ved indmeldelsen skal medlemmet erklære at ville efterleve disse vedtægter.
Stk. 2. Umyndige og personer under værgemål skal indmeldes af værge eller forælder.
Stk. 3. Klubben garanterer ikke for fejl i forbindelse med indmeldelse.

§ 8: For at kunne træne på hold i klubben, skal man være meldt ind. De første 30 dage efter indmeldelse betragtes som prøvetid. Man kan således indenfor prøveperioden melde sig ud og få refunderet det indbetalte kontingent.
Stk. 2. Denne prøvetidsbestemmelse gælder kun én gang pr. person.

§ 9: Udmeldelse skal foregå skriftligt eller elektronisk til bestyrelsen eller til den af bestyrelsen udpegede person, der varetager medlemsregistreringen. Udmeldelsen får først virkning ved fremkomsten til ovennævnte.

Kontingentet

§ 10: Kontingent betales forud.
Stk. 2. Sker indmeldelsen midt i en kontingentperiode betales kun et startkontingent svarende til den resterende del af perioden. 

 § 11: Kontingentets størrelse fastsættes for et år af gangen af den ordinære generalforsamlingen.
Stk. 2. Betalingsvilkår, herunder størrelsen på rykkergebyrer, fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen kan vedtage helt eller delvist at fritage et medlem for at betale kontingent.

§ 12: Forfaldne kontingenter bortfalder ikke ved udmeldelse eller eksklusion.

§ 13: Kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

Kapitel 2, inddeling, rettigheder og forpligtigelser

Medlemmernes inddeling

§ 14: Klubbens medlemmer inddeles i passive medlemmer, ungdomsspillere, elitespillere og sekundaspillere.

§ 15: Passive medlemmer defineres som medlemmer, der ved deres indmeldelse selv har valgt et medlemsskab efter de begrænsede medlemsrettigheder i § 19.
Stk. 2. Ikke passive medlemmer betegnes under ét for aktive medlemmer.

§ 16: Ungdomsspillere defineres som aktive medlemmer berettigede til at deltage i DBBF’s ungdomsturnering.
Stk. 2. Ungdomsspillere inddeles efter hvilken af DBBF’s ungdomsrækker, de er berettigede til at spille i.
Stk. 3. Bestyrelsen kan endvidere i dialog med trænerne bestemme, at visse hold deles videre end stk. 2, så spillerne opdeles på enkelte årgange.
Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte, at én eller flere ungdomsspillere adskilt efter stk. 2 og 3 skal træne og spille kampe sammen.
Stk. 5. En årgang er defineret som alle spillere født inden for det samme kalenderår.

§ 17: Elitespillere defineres som aktive medlemmer udtaget til klubbens øverst rangerende herre- eller damehold under DBBF’s seniorturnering.
Stk. 2. Medlemmer, der både kvalificerer som ungdoms- og elitespillere, bestemmer selv efter samråd med ungdomsudvalg, eliteudvalg eller elitetrænere, om de i henhold til disse vedtægter vil behandles som ungdoms- eller elitespillere.

§ 18: Sekundaspillere defineres som aktive medlemmer, der hverken kvalificerer som ungdomsspillere eller elitespillere.

Medlemmernes rettigheder

§ 19: Passive medlemmer er berettigede til et særskilt lavt kontingent vedtaget efter reglerne om kontingentvedtagelse. Dette kontingent kan ikke overstige det laveste kontingent for aktive medlemmer.
Stk. 2. Passive medlemmer har uhindret adgang til at deltage i de af klubbens arrangementer, der retter sig mod denne gruppe medlemmer.
Stk. 3. Passive medlemmer har tale og stemmeret til generalforsamlingen.
Stk. 4. Passive medlemmer har ret til vederlagsfrit at overvære de af Falcon arrangerede kampe, hvor der ikke opkræves entré, eller hvor Falcon alene oppebærer entréindtægten.

§ 20: Aktive medlemmer har rettigheder som nævnt i § 19, stk. 2, 3 og 4.
Stk. 2. Alle aktive medlemmer har, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter, ret til placering på et hold passende til deres basketmæssige færdighedsniveau.
Stk. 3. Med hold menes en afgrænset mængde medlemmer, som har én eller flere træningspas på de baner som står til rådighed for klubben. Aktive medlemmer har ligeledes ret til at få deres hold tilmeldt DBBF’s distriktsturnering ved førstkommende lejlighed. Dette gælder dog kun, hvis medlemmerne kan samle mindst 8 kontingentbetalende medlemmer for ungdomshold og mindst 10 kontingentbetalende medlemmer for øvrige hold, som ikke deltager på andre hold.
Stk. 4. Aktive medlemmer har endvidere ret til at anvende de af klubben tilbudte faciliteter herunder bolde, styrketræning og bade, så længe den konkrete anvendelse af disse ikke strider mod almindelig ordentlig opførsel, generelle regler for anvendelse af faciliteterne eller en tidsmæssig inddeling af anvendelsesperioden foretaget af et af klubben berettigede organ.
Stk. 5. Klubbens organ under stk. 4 skal dog tilbyde medlemmet en reel mulig tid for anvendelsen af faciliteten.

§ 21: Elite- og ungdomsspillere har til deres respektive hold ret til en træner betalt af klubben. Stk. 2. Sekundaspillere har ret til, at et passende beløb afsættes til engagering af en eventuel træner for det pågældende hold.

Medlemmernes forpligtelser

§ 22: Medlemmerne forpligtiger sig ved indmeldelsen til at
 a) efterleve bestemmelserne i disse vedtægter,
 b) betale kontingent rettidigt,
 c) udføre de opgaver der er pålagt medlemmets hold, og
 d) opføre sig ordentligt og hensynsfuldt overfor Falcons faciliteter, andre medlemmer, modstanderhold, dommere m.m.
Stk. 2. Betales kontingent ikke til tiden bortfalder medlemmets rettigheder efter disse vedtægter. Disse rettigheder genvindes først, når det fulde restancebeløb inkl. evt. renter og rykkergebyrer er betalt.

Kapitel 3, klubbens ledelse

Generalforsamlingen

§ 23: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

§ 24: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og ikke mere end 2 måneders varsel.
Stk. 3. Indkaldelse skal foregå ved opslag på elektroniske medier, på klubbens hjemmeside såfremt denne har en nyhedsfacilitet samt udsendelse af e-mail til samtlige medlemmer.
Stk. 4. Opslagene skal indeholde sted, dato, klokkeslæt og dagsorden for generalforsamlingen, samt en oversigt over bestyrelsens forslag til medlemskontingenter. Opslaget skal endvidere indeholde en oversigt over andre forslag fra bestyrelsen, såfremt disse ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt en oversigt over medlemsforslag modtaget i bestyrelsen på indkaldelsestidspunktet.

§ 25: Medmindre andet er bestemt i disse vedtægter afgøres alle afstemninger med simpelt flertal. Ved stemmelighed trækkes lod. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Stk. 2. Ingen afstemning efter disse vedtægter må foregå udfra spørgsmålet, om hvorvidt nogen er imod punktet eller valget. Alle afstemninger skal godkendes ved positive tilkendegivelser.
Stk. 3. Afstemninger foretages ved håndsoprækning med mindre dirigenten eller en fjerdedel af de fremmødte stemmeberettigede ønsker anonymitet. Afstemningen, til afgørelse af om der skal gennemføres anonymitet, skal foregå anonymt.
Stk. 4. Dirigenten forestår den praktiske gennemførelse af alle afstemninger.

§ 26: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er som følger:

 1.   Formanden gennemfører valg af dirigent.
 2.   Valg af referent.
 3.   Generalforsamlingens lovlighed, herunder dens rettidige indkaldelse, prøves.
 4.   Formandens beretning med efterfølgende diskussion af samme.
 5.   Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. Budget for følgende regnskabsår fremlægges til diskussion.
 6.   Fastsættelse af kontingentsatser for næste sæson.
 7.   Forslag fra bestyrelsen. Disse skal offentliggøres sammen med generalforsamlingens indkaldelse.
 8.   Andre forslag. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
 9.   Valg af bestyrelse:
   a.    formand vælges på lige år
   b.    sekretær vælges på ulige år
   c.    kasserer vælges på ulige år
   d.   øvrige bestyrelsesmedlemmer (3–8 personer) vælges for 1 år.
 10.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
 11.  Valg af 2 revisorer for 1 år
 12.  Valg af 1 revisorsuppleant.
 13.  Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
 14.  Eventuelt.

Stk. 2. Hvis ikke alle bestyrelsesposter kan besættes, skal dirigenten indkalde til en ekstraordinær generalforsamling ikke tidligere end 14 dage og ikke senere end 1 måned efter den igangværende generalforsamling.
Stk. 3. Til at lede klubben i mellemtiden vælger generalforsamlingen en konstitueret bestyrelse.
Stk. 4. Kan generalforsamlingen ikke vælge en konstitueret bestyrelse, bliver den afgående bestyrelse siddende til den i stk. 2 nævnte ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 5. Hvis generalforsamlingen ikke efter to ekstraordinære generalforsamlinger kan nå til enighed om en ny bestyrelse, overtager trænerkollegiet den fulde ledelse af klubben frem til den næste ordinære generalforsamling.
Stk. 6. Denne bestemmelse finder også anvendelse, for så vidt det reviderede regnskab ikke kan godkendes af generalforsamlingen, eller generalforsamlingen efter forhandling ikke kan nå til enighed om kontingentsatserne for det kommende år.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 27: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af klubbens formand eller af bestyrelsen.
Stk. 2. For en ekstraordinær generalforsamling finder reglerne i § 24, stk. 2 – 5 og § 25 ligeledes anvendelse, jf. dog § 26, stk. 2.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 1/3 del af klubbens stemmeberettigede medlemmer kræver det.
Stk. 4. Et krav efter stk. 3 skal være vedlagt en underskriftsindsamling med angivelse af medlemmernes fulde navn, samt en dagsorden for den ønskede ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen

§ 28: Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubben.
Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og 3 til 8 menige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4. Klubbens medlemmer har adgang til at overvære bestyrelsens møder, dog uden at have tale- eller stemmeret. Bestyrelsen kan beslutte at holde sine møder for lukkede døre.
Stk. 5. Klubben tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening.

Udvalgene

§ 29: Bestyrelsen kan til at bistå sig med den daglige ledelse nedsætte et forretningsudvalg med 2 til 4 medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen kan endvidere ansætte én eller flere medarbejdere til at effektuere den daglige ledelse eller dele heraf.

§ 30: Til at varetage konkrete arbejdsopgaver i klubben bør bestyrelsen søge at nedsætte følgende udvalg: - et ungdomsudvalg, - et eliteudvalg, - et træningsudvalg, og - et sekundaudvalg.
Stk. 2. Denne bestemmelse er ikke til hinder for at bestyrelsen nedsætter yderligere udvalg med konkrete arbejdsområder.
Stk. 3. Hvis udvalgene i denne bestemmelse ikke er nedsat, påfalder udvalgets opgaver bestyrelsen.
Stk. 4. Beslutninger taget af udvalgene i henhold til disse vedtægter kan påklages til bestyrelsen.
Stk. 5. Udvalgene er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af udvalgets medlemmer er til stede.

§ 31: Ungdomsudvalget består af en formand og 2 til 6 menige medlemmer.
Stk. 2. Ungdomsudvalget tager initiativ til aktiviteter for klubbens ungdomsspillere, for så vidt aktiviteten ikke er nævnt i disse vedtægter.
Stk. 3. Til brug for sine aktiviteter kan ungdomsudvalget bevilges et årligt rammebeløb af bestyrelsen.

§ 32: Eliteudvalget består af en formand og 2 til 4 menige medlemmer.
Stk. 2. Eliteudvalget indstiller til bestyrelsen hvem, der skal træne klubbens elitespillere.
Stk. 3. Eliteudvalget indstiller til træningsudvalget, hvordan man ønsker eliteholdenes træning fastlagt.
Stk. 4. Eliteudvalget stiller de krav til klubbens elitespillere, som man måtte finde harmonerer med klubbens formålsparagraf.
Stk. 5. Eliteudvalget tager initiativ til udvikling af klubbens elitespillere i henhold til klubbens formålsparagraf. Herunder skal udvalget mindst én gang pr. sæson gennemføre en diskussionsrunde med hver enkelt elitespiller.
Stk. 6. Eliteudvalget skal føre en løbende dialog med eliteholdenes anførere.
Stk. 7. Denne paragraf giver ikke eliteudvalget ret til at ansætte og fyre trænere, medarbejdere e.l.
Stk. 8. Til brug for sine aktiviteter kan eliteudvalget bevilliges et årligt rammebeløb af bestyrelsen.

§ 33: Træningsudvalget består af en formand og 2 til 6 menige medlemmer.
Stk. 2. Træningsudvalget beslutter hvordan klubbens træningstider skal fordeles, jf. dog § 32, stk. 3 og § 34, stk. 3.
Stk. 3. Træningsudvalget beslutter hvem der skal træne klubbens ungdoms- og sekundahold.
Stk. 4. Træningsudvalget tager beslutning om hvor mange, og hvilke ungdomshold, der skal deltage i den ordinære turnering. Træningsudvalget foretager indstilling til bestyrelsen om inddelingen af ungdomshold, jf. § 16.
Stk. 5. Træningsudvalget forestår afholdelsen af trænermøder. Trænermøder er møder for klubbens trænere, hvor disse udskifter synspunkter og ideer med henblik på at opgradere deres faglige og menneskelige kvalifikationer. Det er endvidere en målsætning for trænermøderne, at de skaber en rød tråd i klubbens spillerudvikling.
Stk. 6. Træningsudvalget tager initiativ til dygtiggørelsen af klubbens trænere.
Stk. 7. Denne paragraf giver ikke træningsudvalget ret til at ansætte og fyre trænere, medarbejdere e.l.
Stk. 8. Til brug for sine aktiviteter kan træningsudvalget bevilliges et årligt rammebeløb af bestyrelsen.

§ 34: Sekundaudvalget består af en formand og 2 til 6 menige medlemmer.
Stk. 2. Sekundaudvalget kan indstille sekundatrænere til træningsudvalget.
Stk. 3. Sekundaudvalget kan beslutte, hvordan træningen fordeles indbyrdes mellem sekundaholdene.
Stk. 4. Sekundaudvalget tager initiativ til aktiviteter for klubbens sekundaspillere.
Stk. 5. Denne paragraf giver ikke sekundaudvalget ret til at ansætte og fyre trænere, medarbejdere e.l.
Stk. 6. Til brug for sine aktiviteter kan sekundaudvalget bevilliges et årligt rammebeløb af bestyrelsen.

Trænerne

§ 35: Trænerne er ansat af bestyrelsen til at opfylde klubbens målsætninger overfor de enkelte hold.
Stk. 2. Medmindre andet fremgår eksplicit af ansættelseskontrakten, modtager trænerne ikke løn for deres virke. Trænerne modtager dog et beløb til godtgørelse af udgifter i forbindelse med trænergerningen.
Stk. 3. Træneren forestår de sportslige valg omkring sit hold, herunder valg af spillere, taktik og træningsmetoder.
Stk. 4. Træneren har ansvaret for sine spillere når de optræder i forbindelse med aktiviteter i klubbens navn. Herunder ansvaret for sine spilleres opførsel og velbefindende. Træneren har yderligere ansvaret for at lade klubbens formål kommer til udtryk i forbindelse med sit virke.
Stk. 5. Hvis der er ansat to eller flere trænere til et hold, udpeger træningsudvalget en head coach, som er ansvarlig efter denne paragraf.

Kapitel 4, eksklusion

Eksklusion

§ 36: Ved en eksklusion mister medlemmet sit medlemskab. Herved bortfalder alle rettigheder i henhold til disse vedtægter. Det ekskluderede medlem skal endvidere umiddelbart bortvises fra alle klubbens aktiviteter.
Stk. 2. En eksklusion kan ske tidsbestemt, for altid eller på vilkår.
Stk. 3. Et ekskluderet medlem skal for igen at kunne opnå medlemskab indmeldes efter reglerne i kapitel 1.

Kontingentrestance

§ 37: Ved væsentlige kontingentrestancer kan bestyrelsen beslutte at ekskludere et medlem.
Stk. 2. Før det ekskluderede medlem igen kan optages i klubben, skal restancen være indbetalt til klubben.

Uacceptabel opførsel

§ 38: Hvis et medlem har opført sig på en måde, som findes i væsentlig grad at stride med et medlemskab af en idrætsforening, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet.
Stk. 2. Under stk. 1 kan henregnes domme for sædelighedsforbrydelser, grov vold eller handel eller besiddelse af narkotika eller dopingstoffer.

§ 39: Hvis et medlem i forbindelse med aktiviteter i klubbens navn overfor personer, som ikke er medlemmer af klubben, optræder på en måde, som er egnet til at bringe klubbens navn i miskredit kan bestyrelsen ekskludere medlemmet.
Stk. 2. Under stk. 1 kan henregnes brud på reglerne om freds- og æreskrænkelser, tilskueroptøjer, samt opførsel på banen, som har medført en diskvalifikation.

Eksklusionens varighed m.m.

§ 40: Medlemmer ekskluderet efter § 37 kan opnå ret til medlemskab ved betaling af restancen inkl. evt. påløbne rykkergebyrer og renter.
Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte, at betalingen efter stk. 1 skal foregå som en afdragsordning.
Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte, at kontingentrestancer kan afdrages efter bestemmelsen i § 13, stk. 1, lit. d.

§ 41: For medlemmer ekskluderet efter §§ 38 og 39 kan bestyrelsen beslutte en karenstid fra 1 måned til 2 år, jf. § 5, stk. 3.

§ 42: For medlemmer ekskluderet efter § 38 kan bestyrelsen gøre eksklusionen livsvarig.

§ 43: Disse regler om eksklusion afskærer ikke klubben fra at melde forholdet til politiet.

§ 44: Bestyrelsen rejser en eksklusionssag af egen drift eller på begæring af en af klubbens trænere eller ledere.
Stk. 2. Ved behandlingen af sager efter §§ 38 eller 39 skal det pågældende medlem indkaldes til bestyrelsesmødet. Denne har ret til at udtale sig, inden bestyrelsen tager sin beslutning.
Stk. 3. Ved behandling af sager efter §§ 38 eller 39 skal ungdomsudvalget være repræsenteret ved bestyrelsesmødet, for så vidt eksklusionen angår en ungdomsspiller.
Stk. 4. Ved behandling af sager efter §§ 38 eller 39 skal eliteudvalget være repræsenteret ved bestyrelsesmødet, for så vidt eksklusionen angår en elitespiller.
Stk. 5. Ved behandling af sager efter §§ 38 eller 39 skal sekundaudvalget være repræsenteret ved bestyrelsesmødet, for så vidt eksklusionen angår en sekundaspiller.

§ 45: Et medlem ekskluderet efter reglerne i §§ 38 eller 39 har ret til at rejse sagen på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Hvis generalforsamlingen ikke stadfæster eksklusionen bortfalder denne. Det ekskluderede medlem har ikke selv stemmeret på den pågældende generalforsamling.
Stk. 2. Hvis eksklusionen medfører en karenstid på 6 måneder eller derover, og er der ikke planlagt en ordinær generalforsamling indenfor 3 måneder, skal bestyrelsen på begæring af det ekskluderede medlem indkalde til ekstraordinær generalforsamling med eksklusionen på dagsordenen.
Stk. 3. Hvis en eksklusion bortfalder grundet manglende tilslutning fra generalforsamlingen, bliver klubben at udrede en godtgørelse for tort svarende til, hvad den pågældende skulle have betalt i kontingent i den tid denne har været ekskluderet.
Stk. 4. Reglerne i stk. 1 og 3 finder også anvendelse på eksklusioner, hvis karenstid er udløbet, når generalforsamlingen afholdes.

Kapitel 5, diverse

Selskaber, fusioner og anneksforeninger

§ 46: Bestyrelsen kan til driften af klubbens elitehold oprette et anpart/aktieselskab eller anden eliteoverbygning, eller alliancehold.
Stk. 2. Et selskab som nævnt i stk. 1 kan for ét år af gangen af klubben leje klubbens kontraktspillere, leje klubbens placering i DBBF’s landsdækkende turnering samt leje retten til klubbens navn i denne turnering.
Stk. 3. Klubbens bestyrelse skal godkende vedtægterne til selskaber/eliteoverbygning/alliancehold.
Stk. 4. Lejeaftaler som nævnt i stk. 2 må ikke indeholde bestemmelser, som giver selskabet ret til at anvende andre navne end klubbens, medmindre en sådan aftale er godkendt af klubbens generalforsamling.
Stk. 5. Klubben kan ikke, selv med generalforsamlingens godkendelse, kautionere for selskabets gældsposter.
Stk. 6. Klubben må kun med generalforsamlingens godkendelse afhænde dele af det i stk. 1 nævnte selskab.

§ 47: Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens godkendelse fusionere klubben eller dele heraf med andre foreninger.

§ 48: Bestyrelsen kan til organisering og drift af visse mindre dele af klubben oprette særskilte foreninger.
Stk. 2. Foreninger som nævnt i stk. 1 skal have en bestyrelse, som hovedsageligt består af medlemmer fra klubbens bestyrelse.
Stk. 3. Foreninger som nævnt i stk. 1 må ikke konkurrere om medlemmer med klubben.

Klubbens regnskaber

§ 49: Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Kassereren skal inden den 1. februar for året før afgive driftsregnskab og status pr. 31. december til revisorerne.

Æresmedlemmer

§ 50: Bestyrelsen kan med generalforsamlingen godkendelse udnævne æresmedlemmer.
Stk. 2. Generalforsamlingens behandling består udelukkende af en afstemning for og imod.
Stk. 3. Til æresmedlem kan udnævnes personer, som ved enkeltstående præstationer eller gennem lang tids virke har arbejdet for klubbens målsætninger på en måde, som ligger væsentlig ud over, hvad der måtte forventes af det enkelte medlem.
Stk. 4. Et æresmedlem opnår livsvarig kontingentfritagelse, men oppebærer desuagtet rettigheder efter bestemmelserne i kapitel 2.

Vedtægtsændringer

§ 51: Disse vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen.
Stk. 2. Til en vedtægtsændring kræves et kvalificeret flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Stk. 3. Denne bestemmelse viger for § 52, stk. 3.

Klubbens opløsning

§ 52: Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun foretages af generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestemmelse om klubbens opløsning skal foretages med 4/5 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, hvor 4/5 af de stemmeberettigede medlemmer deltager.
Stk. 3. Indholdet af denne bestemmelse kan ingensinde ændres.

§ 53: Ved ophør af klubben, tilbagebetales evt. ubrugte fra sponsorer tilbage til sponsorerne, eller overdrages til anden godkendt forening.

  

Seneste ændringer vedtaget den 22. februar 2023